Incluzio Hollands Kroon

Incluzio Hollands Kroon levert sinds 1 juli 2016 zorg en ondersteuning aan iedereen in de gemeente Hollands Kroon. Hierbij gaat het om alle taken in het kader van de Jeugdzorg, WMO en voorliggende voorzieningen. We leveren maatwerk en naar gelang de vraag voeren we dit met eigen gekwalificeerde medewerkers uit of we schakelen gespecialiseerde zorg in. De wijkteams vormen daarbij een sleutelrol. Zij zijn zichtbaar aanwezig in de verschillende kernen en werken preventief. Zij bepalen samen mét de inwoners welke zorg nodig is.  Want alleen samen kunnen we mensen die het lastig hebben zo ondersteunen dat ze naar vermogen meekomen in de maatschappij. 

Onze visie op zorg

Het is onze ambitie om van elke kern in Hollands Kroon een betere kern te maken. En dat doen we door een integrale aanpak: alle zorg, sociale ondersteuning en dienstverlening organiseren we in samenhang en dichtbij inwoners. Door deze activiteiten aan elkaar te koppelen en autonomie te geven aan medewerkers die dit gaan doen, ontstaat ruimte om maatwerkoplossingen te bieden. Door steeds flexibel in te spelen op de situatie, op te schalen waar het moet en af te schalen waar het kan, wordt voor iedere klant uiteindelijk een persoonlijke  situatie bereikt passend bij de leeftijd en mogelijkheden. Daarbinnen heeft Incluzio Hollands kroon specifiek aandacht voor de ontwikkeling en veiligheid van kinderen en jongeren. Jeugdhulpverlening is nauw afgestemd met andere interventies in of rondom het gezin op het gebied van veiligheid, onderwijs, werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning, (jeugd)gezondheidszorg en wonen.

Wijkteams

De wijkteams helpen mensen bij het vinden van een oplossing zodat zij zelf weer verder kunnen. De hulp die het wijkteam biedt is altijd op vrijwillige basis. Dat doen ze door te kijken welke mogelijkheden er zijn in de directe omgeving en een verbinding te maken met collectieve buurtvoorzieningen. Daarnaast werken zij actief aan preventie. 

Ook kunnen de wijkteams terugvallen op gecontracteerde specialistische zorgaanbieders, die naast eigen arrangementen ook een consultfunctie en specialistische ondersteuning bieden aan de wijkteams. Mocht dergelijke specialistische hulp nodig zijn, bespreekt de wijkteammedewerker welke organisaties bij de ondersteuning betrokken worden. Informatie wordt pas uitgewisseld als daarvoor toestemming gegeven is. 

De wijkteams zijn zorgvuldig samengesteld. Voldoende generalistische en specialistische kennis en ervaring zijn daarbij belangrijke voorwaarden. De teams bestaan uit professionele hulpverleners met veel ervaring op verschillende gebieden zoals (psychische) zorg, welzijn, woonbegeleiding, verslaving, werk en inkomen. 

Bewoners

Bewoners spelen een belangrijke rol in de aanpak van Incluzio Hollands Kroon. We hebben hen hard nodig om samen problemen te voorkomen en op te lossen. Alleen samen kunnen we mensen die het lastig hebben zo ondersteunen dat ze naar vermogen meekomen in de maatschappij. Kortom, wij geloven in de kracht van de lokale samenleving, in goede voorzieningen en in autonome zichtbare professionals die effectief samenwerken.

Vijf principes

We hebben voor Hollands Kroon vijf leidende principes geformuleerd: 

1. We zijn toegankelijk voor inwoners, partners en stakeholders. We gaan een open gesprek met hen aan en zorgen voor commitment in afspraken.

2. We prikkelen en benutten de talenten van inwoners, collega’s, onderaannemers en onze ketenpartners.

3. We zijn ondernemend. Dit betekent dat we kansen zien en grijpen en snel anticiperen op ontwikkelingen in de markt en kosten en baten goed afwegen.

4. We maken onze resultaten inzichtelijk en meten continu. 

5. We zetten domein overstijgende oplossingen in. We koppelen het medische, sociale en jeugddomein en leren van elkaars afwegingen en toetsingskader. Dat maakt onze oplossingen duurzaam.