Bedrijfsvoering, medezeggenschap, bestuur en toezicht

Bedrijfsvoering, medezeggenschap, bestuur en toezicht

 

Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht vindt maximale transparantie en continue ontwikkeling/verbetering van haar organisatie en de door haar te realiseren maatschappelijke impact belangrijk. Onafhankelijk intern toezicht levert hier een belangrijke bijdrage aan en is ondergebracht bij de Raad van Toezicht. Deze bestaat uit Cees van Eijk (voorzitter), Audrey Rohen, Marijke Ramgatie en Jeroen Gelevert. 

Logo Buurtteams Utrecht

Toezicht- en toetsingskader

Om richting te geven aan de manier waarop Bestuur en Raad van Toezicht van Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht functioneren en hoe er verantwoording wordt afgelegd over de resultaten , is er een toezicht- en toetsingskader opgesteld. Dit kader maakt duidelijk vanuit welke visie Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht wordt bestuurd en toezicht houdt en hoe RvT en bestuur  ten opzichte van elkaar functioneren. 

Het toezicht- en toetsingskader is ingebed in de statuten en het reglement van bestuur en toezicht van Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht. Aanvullend op statuten en reglementen geldt voor leden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht de richtlijnen van de Governance Code Zorg 2022. Deze documenten vormen de leidraad voor de inrichting van het bestuur en het toezicht van Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht. 

Het bestuur wordt gevormd door Marjan Koopman (Bestuurder) en Annemiek Scholten (Directeur). 

Meer informatie over de manier waarop Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht invulling geeft aan deze droom is terug te lezen in Rapportages

Medezeggenschap

Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht voert een actief en transparant medezeggenschapsbeleid. Dit houdt in dat werknemers invloed kunnen uitoefenen op het beleid en de besluitvorming van de organisatie waar zij werkzaam zijn. Bij Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht vertrouwen we deze medezeggenschap toe aan de OOR (OrganisatieOntwikkelingsRaad). 

Basisdocument medezeggenschap OOR 2023

Kwaliteit

Wij zijn trots op de manier waarop wij continu werken aan het verbeteren van onze kwaliteit. We ontvangen graag feedback, zowel positief als negatief. Je kunt ons een complimentgeven maar natuurlijk ook bezwaar maken of een klacht indienen. We gaan graag in gesprek om onze organisatie te verbeteren en doen ons best om waar nodig vertrouwen te herstellen.   

Vertrouwen is één van de kernwaarden binnen onze organisatie. Integriteit is belangrijk in alles wat we doen, altijd en overal. We vinden het belangrijk dat vermoedens van misbruik of onregelmatigheden gemeld kunnen worden. Daarom heeft Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht voor zowel medewerkers als derde partijen een klokkenluidersregeling. 

Contact met Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht 
 

Bestuur

 

Marjan Koopman

Marjan Koopman woont in Amsterdam en is sinds 2022 werkzaam bij Incluzio als operationeel directeur. Ze is in deze hoedanigheid (statutair) bestuurder van Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht. Ze is tevens eindverantwoordelijk voor Stichting Incluzio Uitvoering. Incluzio Randstand BV, wijkbedrijf Goes en de thuisdiensten (Axxicom en Cordaan Thuisdiensten). Marjan Koopman heeft ervaring op strategisch niveau in het brede sociaal domein zowel bij private als bij de overheid, met name op het gebied van grootstedelijke problematiek.

Marjan Koopman, operationeel directeur Incluzio

 

Annemieke Scholten

Annemieke Scholten woont in Utrecht en is als directeur (hoofdfunctie) eindverantwoordelijk voor de Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht, een organisatie die is ontstaan vanuit de decentralisaties in het sociaal domein per 2015 met 18 buurtteams en - sinds 2021 - twee stadsteams voor dak- en thuislozen. In deze rol werkt Annemieke dagelijks aan de ondersteuning van sociale vraagstukken in de stad Utrecht. Met meer dan 300 professionals, ervaringsdeskundigen en stagiaires biedt Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht sociale basiszorg aan alle volwassen bewoners in Utrecht die ondersteuning nodig hebben. Een team van teamcoaches, programmaregisseurs en deskundige staf ondersteunen hen om te doen wat nodig is voor de klant. Annemieke staat voor een praktische en resultaatgerichte aanpak. 

Annemieke Scholten, directeur Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht

 

Janneke Smink

Janneke Smink is twee dagen per week als directeur actief voor Buurtteamorganisatie Utrecht waar zij specifiek richt transformatie-opgaven zoals de samenwerking sociaal domein en de GGZ. Daarnaast vertegenwoordigt ze de Buurtteamorganisatie bij o.a. de wijkalliantie+, de doorontwikkelgroep en de Citydeal.

Binnen Incluzio houdt Janneke Smink zich als directeur Transformatie Sociaal Domein bezig met de landelijke innovatie en ontwikkeling binnen het sociaal domein en met aanpalende domeinen.

Janneke Smink, directeur Buurtteamornganisatie Utrecht

WNT-verantwoording

De Wet Normering van Topinkomens (WNT) regelt de maximale vergoeding voor topfunctionarissen in de publieke sector. Hieronder de jaarlijkse WNT-verantwoordingen van Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht.

WNT-verklaring 2018

WNT-verklaring 2019

WNT-verklaring 2020

WNT-verklaring 2021

WNT-verklaring 2022

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is onafhankelijk van de organisatie. Binnen de Raad zijn alle deskundigheden aanwezig die nodig zijn om goed toezicht te houden. De RvT is onafhankelijk van de organisatie en vervult haar taak zonder last of ruggenspraak.

 

Voorzitter

Cees van Eijk is geboren en nog altijd woonachtig in Utrecht waar hij al sinds zijn tienerjaren maatschappelijk actief is. Beroepsmatig had hij jarenlang een communicatiebureau en houdt hij zich momenteel bezig als zelfstandig adviseur rondom strategische en bestuurlijke vraagstukken (hoofdfunctie) en is hij actief als toezichthouder (nevenfunctie). Zo is hij bestuurder / toezichthouder bij KF Hein Fonds, Mediafonds provincie Utrecht, Garage 2020, Vocal Statements en voorzitter van de Vereniging Openbare Bibliotheken (vanaf juni 2023, nevenfunctie).

In de laatste 20 jaar heeft Cees zijn sporen verdiend in de lokale politiek. Meest recent (2018 - 2022) was Cees wethouder in Amersfoort met de portefeuille werk en inkomen, jeugd en jeugdzorg, diversiteit en toegankelijkheid en regionale samenwerking. Dit was zijn 2e periode als wethouder in Amersfoort. In Utrecht was hij wethouder van 2006-2009.

Eind maart 2023 is Cees als voorzitter toegetreden tot de Raad van Toezicht van Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal (nevenfunctie).

Cees van Eijk, voorzitter Raad van toezicht Buurtteams Utrecht
Audrey Rohen, Raad van Toezicht Buurtteams Utrecht

 

Audrey Rohen

Audrey Rohen is geboren en getogen in Zuid-Limburg en tegenwoordig woonachtig in Nijkerk waar zij wethouder is (hoofdfunctie) met in haar portefeuille onder andere Sport, Volksgezondheid, Zorg en Ondersteuning, Welzijn, Diversiteit, Antidiscriminatiebeleid en Inclusie en Financiën. Vanuit haar functie als wethouders is zij daarnaast lid van het Algemeen Bestuur van GBLT, een organisatie die de belastingen regelt voor de deelnemende waterschappen en gemeenten (nevenfunctie). De 25 jaar hiervoor heeft Audrey als onafhankelijke procesregisseur gemeenten, onderwijs-, welzijns- en zorginstellingen geholpen bij het realiseren van hun samenwerkingsopgaven. Sinds 2022 is Audrey lid van de Raad van Toezicht van Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht (nevenfunctie).

Jeroen Gelevert, Raad van toezicht Buurtteams Utrecht

 

Jeroen Gelevert

Jeroen Gelevert woont in Utrecht en is sinds 2001 werkzaam bij Berenschot. Vanaf 2010 is hij als Managing Director Zorg en Maatschappelijke Ontwikkeling verantwoordelijk voor de adviespraktijk in het zorgdomein, het sociaal domein en het onderwijsveld (circa vijftig adviseurs en onderzoekers), en is hij lid van het managementteam van Berenschot B.V. (hoofdfunctie). In deze functie helpt Jeroen instellingen, koepels en overheden bij vragen rond richten, inrichten en verrichten. Vragen zoals ‘Hoe creëer je maximale publieke waarde gegeven de soms beperkt beschikbare middelen?’. Begin 2020 is Jeroen als toezichthouder toegetreden tot de Raad van Toezicht van Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht (nevenfunctie).

Foto Sanne te Stroete

 

Sanne te Stroete

Sanne te Stroete woont in Gouda en werkt bij Kwadraad als Adviseur Innovatie en Transformatie (hoofdfunctie). Vanuit deze functie heeft zij goed zicht op (landelijke) ontwikkelingen in het sociaal domein. Samen met inwoners, medewerkers en samenwerkingspartners werkt zij met gemeenten en aan de transformatieopdrachten in het sociaal domein. Met deze kennis draagt zij graag bij om de Buurtteams Sociaal en Stadsteam Back-Up ook in de toekomst de inwoners van Utrecht goed te kunnen ondersteunen. Voordat Sanne in 2019 bij Kwadraad kwam werken is zij lange tijd werkzaam geweest in Utrecht. Vanaf 2015 ruim 4,5 jaar bij de Buurtteams als generalist, en daarvoor bij De Tussenvoorziening als opvangmedewerker en ambulant woonbegeleider bij Housing First. Sanne is sinds 2022 lid van de ledenraad van de Waddenvereniging (nevenfunctie). De ledenraad is een afvaardiging van de leden van de verening. Sinds januari 2024 is Sanne lid van de Raad van Toezicht van Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht (nevenfunctie).