Incluzio groeit in omvang en inhoud

18/04/2018
Delen via \a\a

Zorgdivisie Incluzio had de ambitie om binnen drie jaar na de oprichting in 2014 te groeien naar een volwassen organisatie met een omzet van 100 miljoen euro. Dat doel is gehaald. Ook is de organisatie inhoudelijk gegroeid. Met name de huishoudelijke hulp, vooral een activiteit gericht op schoonmaken, is doorontwikkeld tot een dienst die leidt tot grotere zelfredzaamheid bij ouderen.

Voor de huishoudelijke hulp binnen Incluzio was 2017 het jaar van de waarheid. De jaren daarvoor waren moeilijk, zowel voor Incluzio als voor andere aanbieders. Door de economische crisis maakten gemeenten maar weinig budget vrij voor huishoudelijke hulp. Afgelopen jaar merkte Incluzio dat de economie weer aantrok, de maatschappelijke aandacht voor huishoudelijke hulp groeide en gemeenten hun schroefden hun budgetten weer op. Thuishulpdiensten Cordaan Thuisdiensten en Axxicom Thuishulp behaalden beide een positief resultaat.

Facilicom_Jaarverslag2017%20web.jpg

Huishoudelijke hulp ontwikkelen

In het laatste kwartaal van 2017 startte Incluzio met een nieuwe functie in de gemeente Amsterdam: de wijkhulp. In deze functie wordt huishoudelijke ondersteuning gecombineerd met persoonlijke verzorging. Door deze taken te combineren, krijgt de oudere minder verschillende gezichten in huis en bovendien een betere dienstverlening. Voor de medewerkers wordt het werk interessanter en diverser. Dat is gezien de toenemende krapte op de arbeidsmarkt zeer relevant. Daarnaast is Incluzio, via dochterbedrijf Axxicom, door de gemeente Roosendaal gecontracteerd voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning plus. De financiering vindt op wijkniveau plaats in plaats van per klant. Dit stelt Incluzio nog beter in staat om maatwerk te leveren, de verbinding te leggen met andere voorzieningen in de wijk en zo meer impact te maken voor individuele klanten in de wijk.

Sociaal ondernemen

Incluzio heeft zich eveneens ontwikkeld op het domein sociaal ondernemen. Met andere woorden; hoe biedt Incluzio een plek aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Incluzio heeft samen met de andere divisies van Facilicom het initiatief Facilicom Buitengewoon ontwikkeld. In dit initiatief, dat medio 2018 officieel start, worden de competenties en ervaring van Incluzio op het gebied van inclusief ondernemen gecombineerd met de behoefte van de verschillende facilitaire bedrijven aan goed personeel. Hiermee wordt weer een stap gezet in het nog inclusiever ondernemen. Alle divisies van Facilicom Group waren al actief in het bieden van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar met Facilicom Buitengewoon is de energie gebundeld in een initiatief dat groter is dan de losse activiteiten die al binnen Facilicom Group speelden.

De Zorgcentrale

De Zorgcentrale is voor Incluzio een belangrijk onderdeel voor de toekomst. Het stelt de divisie in staat te innoveren en nieuwe technische mogelijkheden te integreren binnen de zorg en ondersteuning. Incluzio heeft geïnvesteerd in het toekomstbestendig maken van deze tak. Zo is het ICT-systeem FACman geïntroduceerd waarmee inmiddels bijna de gehele Zorgcentrale werkt. Ondanks een succesvol laatste half jaar voor De Zorgcentrale is 2017 voor dit onderdeel nog afgesloten met een verlies.

 

Incluzio Hollands Kroon

Incluzio Hollands Kroon is een grote integrale opdracht voor Incluzio, waarbij de divisie de verantwoordelijkheid draagt voor de volledige jeugdzorg en de Wmo in de gemeente Hollands Kroon. Deze aanpak leidt tot betere ondersteuning voor de inwoners. Een mooi voorbeeld is de integratie tussen het schoolmaatschappelijk werk en de wijkteams die afgelopen jaar is gerealiseerd. Met deze integrale werkwijze is ondersteuning sneller en laagdrempelig beschikbaar.

Verder verbeteren van de stabiliteit

Ook heeft Incluzio gewerkt aan het verder verbeteren van de stabiliteit van de organisatie. Voor de rust en de bestendigheid van de divisie zijn verschillende kernposities ingevuld. Zo zijn directeuren voor De Zorgcentrale en de thuishulpdiensten aangesteld en is aan het einde van het jaar een directeur Business Control aangenomen. Voor deze directeur is het de uitdaging goed inzichtelijk te maken wat de resultaten zijn van de inzet die wordt geleverd. Incluzio vindt het belangrijk dat medewerkers prioriteit kunnen geven aan hun kerntaken en niet onnodig worden belast met administratie. Tegelijkertijd is het even belangrijk dat directeuren en managers zorgvuldig en volledig verantwoording afleggen over de resultaten die worden behaald en de maatschappelijke impact die wordt gerealiseerd.Verder heeft Incluzio gewerkt aan het standaardiseren en optimaliseren van de administratieve processen om die zodoende in lijn te brengen met de rest van de organisatie.

Verwachtingen voor 2018

Incluzio verwacht voor 2018 een lichte omzetgroei ten opzichte van 2017. Daarnaast is het de verwachting dat, door steviger te sturen op de realisatie van doelstellingen, die omzetgroei ook wordt bestendigd in de resultaten. Daarmee zet Incluzio de lijn door van de afgelopen jaren.