Vragen en antwoorden webinar

Tijdens het webinar Innoveren in het sociale domein met sociale monitoring hebben veel kijkers vragen gesteld. Gezien de tijd hebben we niet alle vragen tijdens het webinar kunnen behandelen. De vragen en antwoorden leest u hieronder. Meer weten over Sociale Monitoring? Neem dan gerust contact met ons op.


Kun je de app gebruiken om ontwikkeling 'te meten' (welbevinden, activiteiten, etc.)?

Met de app kunnen we ontwikkelingen meten. In de app kunnen verschillende vragenlijsten worden ontwikkeld, afhankelijk van de doelgroep en thema’s. Een vragenlijst kan één of meerdere thema’s bevatten. Binnen elk thema worden meerdere interactieve vragen gesteld, waarbij elk antwoord kan leiden tot andere vragen. Aan de gegeven antwoorden worden bepaalde waarden toegekend, waarmee, per specifiek thema, een score kan worden berekend. Daarnaast kunnen aan bepaalde antwoorden signaleringen worden toegekend. Op deze wijze wordt data verzameld rondom een klant, waarmee, na een bepaalde periode, een trend(analyse) zichtbaar is. Met de gegenereerde waarden kan het sociale welzijn worden bekeken. Zo krijg je samen met de signaleringsfunctie meer inzicht in de mogelijke risicofactoren. Zodoende kunnen interventies tijdig worden uitgevoerd.

Daarnaast is het mogelijk om in dezelfde applicatie vitale waarden te meten en activiteitenmeters te koppelen.

Hoe weet je of mensen de app invullen en wat doe je met mensen die niet reageren op de app?

Middels gekleurde triagemeldingen in het softwaresysteem ICP kan de (zorg)professional snel beoordelen of het om een inhoudelijke interventie of technische hulpvraag gaat.

  • Rood: interventie vereist
    Rode signaal op een gegeven antwoord op sterke daling op thema.
  • Oranje: interventie gewenst 
    Oranje signaal op een gegeven antwoord en een significante daling op thema.
  • Geel: vragenlijst niet volledig
  • Grijs: vragenlijst niet gestart
  • Groen: geen actie nodig
Daarnaast is ICP in staat om automatisch e-mail berichten te genereren om zorgprofessionals te attenderen op berichtgeving of nieuwe activiteiten op het platform.

Bij elke mogelijke interventie zijn protocollen uitgeschreven die de professional inzicht geeft hoe de interventie uit te voeren. Soms is een telefoongesprek met de cliënt voldoende. Bij grotere escalaties worden meer acties uitgevoerd en wordt het steunveld betrokken.

Berichten in ICP

Waar komen de signalen binnen? Wie leest de gegevens en acteert hierop?

ICP triagemanager is Tunstall’s software oplossing die professionals toegang geeft tot cliënt/patiënt metingen en antwoorden op vragenlijsten. Hierdoor is de professional in staat met simpele navigatiestappen en gekleurde triagemeldingen snel te beoordelen of een cliënt advies, hulp of interventie nodig heeft. Degene die monitort kan een eigen medewerker zijn van de zorg- of welzijnsorganisatie. Ook Incluzio kan de monitoring op zich nemen, een eerste triage bij de cliënt uitvoeren en, indien er sprake is van een zorgwekkende situatie, opschalen naar de organisatie van de cliënt. 

Hoe staat de ervaring van het bellen (een gesprek met een trainee) in relatie tot een app (digitaal)?

De applicatie stelt patiënten in staat om hun vragenlijsten in te vullen, hun zorgplan in te zien en trenddata te kunnen volgen. Indien er zorgwekkende resultaten zijn, neemt de zorgmedewerker telefonisch contact op met de cliënt om uit te vragen wat er aan de hand is en eventueel passende zorg in te zetten. 

Indien er zorgelijke signalen zijn, wat zijn dan de vervolgacties? Bijv. contactpersoon of hulpverlener inlichten.

Als de resultaten uit een vragenlijst daar aanleiding toe geven, wordt er allereerst contact gezocht met de cliënt om een juiste inschatting te kunnen maken. Indien het een zorgelijk situatie is dan kunnen mantelzorgers of zorgprofessionals worden opgeschakeld of er wordt actief geschakeld met het voorliggend veld. 

Is er bij vervolgacties ook het aanbieden van lifestyle monitoring aangeboden, of wordt daar nog geen gebruik van gemaakt?

Dit zou kunnen, maar is niet expliciet een interventie die opgenomen is in de protocollen. Omdat de vragenlijst wel expliciet vraagt of mensen nog naar buiten gaan, maar niet expliciet vraagt naar bewegingen binnenshuis. De data geven daarom ook nooit aanleiding om dit actief te gaan meten.

Als ik het goed begrijp is de pilot vanuit een subsidie gestart. Zijn jullie inmiddels zover dat je dit om gaat zetten naar een vaste dienst/service?

De verschillende organisaties binnen Incluzio willen sociale monitoring omzetten van een pilot naar een vaste dienstverlening. De resultaten van de pilot hebben laten zien dat er behoefte is aan deze vorm van dienstverlening en deze dienst geeft invulling aan datgene wat opdrachtgevers in het sociale domein van ons vragen.

Hoe combineer je sociale monitoring met een app met het netwerk en mogelijkheden in de wijk?

Aan de hand van de signalering in ICP belt de professional naar de cliënt voor een juiste triage. Is bijvoorbeeld in de trendlijn van de cliënt te zien dat hij minder sociale contacten heeft dan kan de zorgprofessional aanbieden om naar het buurthuis te gaan voor diverse activiteiten en sociaal contact. Veelal zijn de mogelijkheden in de wijk ook bekend bij de zorgorganisatie en kunnen zij deze kennis toepassen bij de hulpvraag van de cliënt. 

Cliënt weten vaak niet wat er mogelijk is en geven daardoor niet goed aan wat ze willen. Hoe kunnen we cliënten daar meer/beter informatie over geven?

Wij denken dat door de langdurige monitoring we beter de behoeften van de cliënt in kaart kunnen brengen. Daarnaast is het altijd een samenloop van omstandigheden wat duidelijk maakt wat een cliënt zou willen of waar een cliënt behoefte aan heeft. Een cliënt geeft zijn behoeften aan, wij zien op basis van de trenddata welke veranderingen er zijn en de medewerkers zien ook wat de cliënt nodig kan hebben. Tezamen kunnen we beter de behoeften van de cliënt aanvullen en daarin voorzien. 

Wat is de implementatietijd en de benodigde budgetten om de app te introduceren en te onderhouden?

De implementatietijd is circa 2 maanden. 
Het is onder te verdelen in: 

Doelgroep en monitoringsvragen (4 weken) 
Doelgroepbepaling en het bedenken van monitoringsvragen. Bij welke vragen komt een signaal als het niet goed gaat? Welk cijfer past bij de antwoorden voor de waardebepaling? 
Dit proces duurt circa 4 weken. 

Procesinrichting (2 weken)
Daarna volgt een training voor alle medewerkers die cliënten gaan monitoren (1 uur) en is het van belang het proces omtrent aanmelding en monitoring duidelijk vast te leggen. Gevolgd door het opstellen van communicatie materiaal naar de cliënt zoals welkomstmails en handleidingen in de stijl van het zorgaanbieder.

Programmeren en testen (2 weken)
Het programmeren van de vragenlijst duurt circa een week waarna de testwerkzaamheden van circa een week beginnen. 

De inrichtingskosten zij geheel afhankelijk van hoeveel vragenlijsten er geprogrammeerd moeten worden. Voor een specificatie van de beheerskosten vragen we om zelf contact op te nemen met onze organisatie.

Hoe motiveer je mensen om de app te gebruiken (ouderen, kwetsbaren, niet digi-vaardigen, laaggeletterden)

Zowel persoonlijk contact, als ook een goede implementatie is erg belangrijk. In de pilot hebben wij ontdekt dat een persoonlijke installatie van de app op het mobiele device van de cliënt het beste werkt. Ook is het essentieel om de eerste keer samen de vragenlijst door te nemen, zodat alle vragen die er zijn over de app en het gebruik van de app gelijk beantwoord kunnen worden. 

De antwoorden van de vragen kunnen ook met symbolen worden weergegeven en de vragen kunnen worden uitgesproken. Daarom kan de app ook goed worden gebruikt bij laaggeletterden. 

Hoe motiveer je mensen om aan te geven dat het even niet goed met ze gaat op onderwerpen in de taboesfeer

Wij hebben geprobeerd om de vragen altijd vanuit een positieve invalshoek te benaderen. Vooral kijken wat nog wel kan en goed gaat. Omdat de vragenlijsten op een eigen tijd ingevuld kunnen worden in de eigen omgeving en deze vragen periodiek steeds opnieuw worden gesteld, denken we dat we eerlijke antwoorden kunnen krijgen.

Mooi initiatief. Vaak is de benodigde investering een (te grote) hobbel. Wie betaald het sociaal monitoren?

De grootste investeringen hebben we gedaan met de SET-Covid subsidie. Omdat onze opdrachten in het sociale domein vaak worden gefinancierd vanuit een integraal tarief, kunnen wij zelf bepalen hoe wij onze opdrachten uitvoeren, mits wij iedereen die dat nodig heeft kunnen ondersteunen/begeleiden en we onze opdrachten uitvoeren binnen de vastgestelde (kwalitatieve KPI’s). 

Zijn de vragen in de app in te zien? En past de vragenlijst zich aan, o.b.v. de gegeven antwoorden?

Als de vragenlijst is opgestart verschijnt steeds één vraag met de daarbij behorende antwoorden. Het is een interactieve vragenlijst. Op basis van een gegeven antwoord kan een andere (door)vraag worden gesteld.

Hoe zit het met AVG m.b.t. de antwoorden in de app?

De app voldoet aan de eisen welke gesteld zijn aan de AVG. In de app kunnen de gegeven antwoorden niet worden terug gezien, wel de trenddata/score per thema. In de app worden daarnaast geen herleidbare persoonlijke gegevens vastgelegd (zoals NAW of geboortedatum). De inlognaam en het wachtwoord mag de cliënt zelf bepalen. Als de cliënt wordt gedeactiveerd in de monitoringstool, verdwijnt alle data op de app en kan er niet meer worden ingelogd. 

Zijn de verdiepende vragen gekoppeld aan het gegeven antwoord? Of is het een statische vragenlijst?

Ja, de vragenlijst is interactief. Een gegeven antwoord kan de vervolgvraag bepalen.

Is er ook begeleiding in het gebruik van de app? Dit kan soms lastig zijn, met name voor ouderen.

We hebben bij de app een goede eenvoudige en visuele instructie gemaakt. De cliënt (of mantelzorger) zou de app zelf eenvoudig kunnen installeren. De werking van de app is ook zeer eenvoudig. Toch is een persoonlijke installatie bij de cliënt thuis het meest wenselijk.

Zijn er ook vragen over werk/scholing?

Dit thema hebben we op dit moment zelf niet in een van onze vragenlijsten verwerkt, maar het is wel mogelijk.

Kan digitale monitoring ook leiden tot minder persoonlijk contact?

Het doel van sociale monitoring is niet om minder persoonlijk contact te hebben. Onze ervaring is dat het contact wat er is, juist persoonlijk is, omdat er altijd een aanleiding is om over iets te praten n.a.v. de antwoorden op de vragenlijsten. Juist door de vragenlijst kunnen bepaalde onderwerpen laagdrempelige worden opgepakt. In onze pilots hebben zowel onze medewerkers als onze cliënten genoten van de gespreken die zijn ontstaan o.b.v. sociale monitoring.

Welke groepen willen jullie vooral sociaal monitoren?

We hebben vragenlijsten ontwikkeld voor verschillende doelgroepen en op verschillende thema’s:


DoelgroepenThema's
GezinnenGeestelijke gezondheid
Jongvolwassenen 18-25Lichamelijke gezondheid
OuderenActiviteiten & vaardigheden
MiddelengebruikContract & omgeving
Moeilijk lerenEten & drinken
PsychiatriePersoonlijke verzorging

Wordt er op vaste tijden contact met de cliënt gezocht? Kan de cliënt ook zelf actief contact opnemen als hij of zij daar behoefte aan heeft?

Er wordt niet op vaste tijden contact gezocht met de cliënt, tenzij hier aanleiding voor is. Met de app kan de cliënt ook contact met ons zoeken. Dit kan door het versturen van een bericht, maar de app heeft ook de mogelijkheid tot beeldbellen. In onze pilot hebben deze laatste optie niet meegenomen.