Sociaal domein

Incluzio is ervan overtuigd dat een vernieuwing in het sociale domein alleen tot stand komt wanneer kruisbestuiving plaatsvindt tussen de verschillende activiteiten en initiatieven in de wijk. Bijvoorbeeld door het verbinden van informele netwerken aan burgers met een hulpvraag én door wederkerigheid te versterken. Een wijkcentrum kan hierbij letterlijk een centrale plaats innemen. Daar worden sociale problemen aangepakt (zoals schuldproblematiek), krijgen de mensen de gelegenheid om zich actief in te zetten voor de buurt en komen lokale initiatieven samen. Hulpverleners gaan steeds meer samenwerken en krijgen hierdoor steeds meer mogelijkheden tot hun beschikking waardoor ze van grotere betekenis zijn. Wijkteams kunnen een goede belichaming zijn van deze nieuwe werkwijze waarin verschillende vormen van sociale basiszorg geïntegreerd worden uitgevoerd.