Incluzio Uitvoering Oost

Incluzio Uitvoering Oost is een stichting actief in de provincies Gelderland en Overijssel. In deze regio’s heeft Incluzio de afgelopen 15 jaar verschillende opdrachten in het welzijnsdomein uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan jongerenwerk, straathoekwerk, gezinswerk en buurtcoaching. Vanaf 2016 is Incluzio Uitvoering in de gemeente Enschede actief in de opdracht Burgerkracht (SVEN), in de verschillende wijken van Enschede worden bewoners uitgedaagd (weer) mee te doen in de maatschappij. In de gemeente Rheden wordt het jongerenwerk en de opdracht leefbaarheid en activering uitgevoerd. Hier is Incluzio actief met kwetsbare kinderen/tieners/jongeren, opbouwwerk, ouderenadvisering, mantelzorgondersteuning en het loket vrijwilligerswerk. In gemeente Twenterand zijn we actief met gezinswerk, jongerenwerk, scheidingsdeskundige en armoederegisseurs.  Vanaf 2014 is Incluzio Uitvoering Oost actief in 20 gemeenten op het vlak van ambulante begeleiding voor jeugd en volwassenen met multi-problematiek (jeugdwet/WMO). De ambulante begeleiders die deze begeleiding verzorgen werken hierin nauw samen met wijkteams, wijkcoaches, zorg- /welzijnsorganisaties, onderwijs en gemeente. Kijk voor meer informatie op https://www.incluziouitvoeringoost.nl/